www.

Europa moet Chinese macht op e-cars counteren

De bat­te­r­ij­sec­tor is stra­te­gisch enorm be­lang­rijk wil de om­slag naar kool­stof­vrij ver­voer luk­ken. Dat China met zware over­heids­steun een on­recht­ma­tig markt­deel in­pikt kan ge­woon niet. Eu­ro­pa moet zijn naïvi­teit laten varen en een ge­lijk speel­veld af­dwin­gen opdat onze pro­du­cen­ten met ge­lij­ke wa­pens kun­nen strij­den.

Door Ivo Belet, Eu­ro­par­le­ments­lid CD&V

Het Eu­ro­pees Par­le­ment zet van­daag het licht op groen voor een ge­voe­li­ge aan­scher­ping van de Eu­ro­pe­se an­ti­dum­ping­maat­re­ge­len. De nieu­we re­gels be­scher­men Eu­ro­pe­se be­drij­ven tegen goed­ko­pe bui­ten­land­se pro­duc­ten die aan dump­prij­zen op onze markt ge­bracht wor­den. Deze in­haal­slag is brood­no­dig om te ver­mij­den dat Eu­ro­pe­se be­drij­ven het on­der­spit moe­ten del­ven voor pro­du­cen­ten uit lan­den die het spel van vraag en aan­bod kei­hard en al te vaak on­eer­lijk spe­len.

“De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie moet de nieu­we maat­re­ge­len on­mid­del­lijk in­zet­ten en een an­ti­dum­ping­on­der­zoek op­star­ten tegen de Chi­ne­se bat­te­rij­en­pro­du­cen­ten”

Wie de Eu­ro­pe­se markt op wil, moet aan onze eisen vol­doen. De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie moet de nieu­we maat­re­ge­len daar­om on­mid­del­lijk in­zet­ten en een an­ti­dum­ping­on­der­zoek op­star­ten tegen de Chi­ne­se bat­te­rij­en­pro­du­cen­ten. De bat­te­r­ij­sec­tor is van enorm stra­te­gisch be­lang om van de om­slag naar kool­stof­vrij ver­voer een suc­ces te maken. We mogen niet toe­la­ten dat China met zware over­heids­steun een on­recht­ma­tig aan­deel van die markt in­pikt. Eu­ro­pa moet ein­de­lijk zijn naïvi­teit af­gooi­en en een ge­lijk speel­veld af­dwin­gen, zodat onze pro­du­cen­ten met ge­lij­ke wa­pens kun­nen strij­den.

Za­ven­tem

Op 28 ok­to­ber werd de knoop door­ge­hakt bij Brus­sels Air­port Com­pa­ny: dank­zij een of­fer­te die een derde goed­ko­per was dan de con­cur­ren­tie, mag het Chi­ne­se au­to­merk Build Your Dreams (BYD) 30 elek­tri­sche bus­sen le­ve­ren voor de lucht­ha­ven van Za­ven­tem. BYD ver­kocht vorig jaar 11.000 e-bus­sen, een spec­ta­cu­lai­re stij­ging op amper drie jaar tijd. Daar­mee surft het be­drijf mee op de gol­ven van Be­ij­ings plan­nen om de we­reld­wij­de bat­te­rij­markt te ver­o­ve­ren en de toe­ne­men­de vraag naar elek­tri­sche wa­gens te kapen.

China heeft de af­ge­lo­pen jaren een ste­vi­ge voet tus­sen de deur ge­kre­gen in de pro­duc­tie­ke­ten van de bat­te­rij­en­in­du­strie. Ge­steund door een agres­sief over­heids­be­leid wor­den elek­tri­sche au­to­bou­wers ge­sub­si­di­eerd, bui­ten­land­se con­cur­ren­ten op de Chi­ne­se markt aan ban­den ge­legd en we­reld­wijd zeld­za­me mi­ne­ra­len­mij­nen op­ge­kocht die de grond­stof­fen le­ve­ren voor li­thi­um-ion­bat­te­rij­en. Daar­mee be­schikt China over een ste­vi­ge hef­boom om zijn in­du­striële po­si­tie te be­hou­den en te ver­ster­ken.

De Chi­ne­se re­ge­ring riep haar be­drij­ven zopas nog op om de pro­duc­tie van bat­te­rij­en voor elek­tri­sche wa­gens op­nieuw te ver­dub­be­len tegen 2020. De aan­kon­di­ging ging ge­paard met extra sub­si­dies waar­van onder meer BYD kan ge­nie­ten. Door de kos­ten voor bat­te­rij­en en elek­tri­sche auto’s ge­voe­lig te ver­la­gen, hoopt China op het einde van het de­cen­ni­um 65% van de we­reld­markt in han­den te heb­ben. Een aan­pak die doet den­ken aan de blik­sem­snel­le over­na­me van de markt voor zon­ne­pa­ne­len en­ke­le jaren terug.

Stop de naïvi­teit

Voor de con­su­ment lijkt dit op het eer­ste ge­zicht po­si­tief. De elek­tri­sche auto be­taal­baar­der maken is goed voor mens en mi­li­eu. Het pro­bleem zit in de dum­ping­prijzen, die het voor Eu­ro­pe­se be­drij­ven on­mo­ge­lijk maken op ge­lij­ke voet te con­cur­re­ren. Zo wordt pro­duc­tie en in­no­va­tie in Eu­ro­pa de strot dicht­ge­kne­pen, en daar­mee nieu­we banen.

Dank­zij de an­ti­dum­ping­maat­re­ge­len waar­voor we van­daag het licht op groen zet­ten, kan de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie veel ef­fec­tie­ver tegen dum­ping op­tre­den. Naast de klas­sie­ke recht­streek­se sub­si­dies kun­nen voort­aan ook so­ci­a­le en mi­li­eu­cri­te­ria in re­ke­ning wor­den ge­bracht. Ook on­ge­lij­ke markt­toe­gang en be­per­kin­gen op fi­nan­ciële kre­die­ten voor Eu­ro­pe­se be­drij­ven zul­len voort­aan mee­spe­len.

“Er is over­dui­de­lijk spra­ke van Chi­nees over­heids­in­grij­pen om onder de markt­prijs te kun­nen ver­ko­pen.”

Het is wei­nig waar­schijn­lijk dat Chi­ne­se bat­te­rij­pro­du­cen­ten aan deze nieu­we nor­men vol­doen. Er is over­dui­de­lijk spra­ke van over­heids­in­grij­pen om onder de markt­prijs te kun­nen ver­ko­pen. Ver­der on­der­zoek moet ook de na­le­ving van de an­de­re cri­te­ria na­gaan: hoe zit het met de toe­gan­ke­lijk­heid van de Chi­ne­se markt voor Eu­ro­pe­se be­drij­ven, en met de mi­li­eu­nor­men en ar­beids­om­stan­dig­he­den in de bat­te­rij­fa­brie­ken?

Het spel op het we­reld­to­neel wordt kei­hard ge­speeld. Het wordt tijd om te­gen­ge­wicht te bie­den aan China en an­de­re stra­te­gen. Niet op­tre­den tegen dum­ping en an­de­re on­eer­lij­ke praktijken tast het fun­da­ment onder het eigen han­dels­be­leid aan: het toont zwak­te te­gen­over groot­mach­ten als China en de Ver­e­nig­de Sta­ten en dwingt de eigen Eu­ro­pe­se pro­du­cen­ten in een on­mo­gelijke con­cur­ren­tie­po­si­tie. We moe­ten niet aar­ze­len om onze stra­te­gi­sche in­du­strie te be­scher­men en het ge­lij­ke speel­veld kost wat kost ver­de­di­gen. Deze nieu­we, kor­da­te aan­pak lijkt ge­luk­kig meer een meer veld te win­nen in Eu­ro­pa.

 

Bron: De Tijd, 15 november 2017

 

print